Ordenança Fiscal nº9 - Reguladora del Preu Públic per Regulació del Trànsit de Bestiar