33° / 17° Clar

Ordenança Fiscal nº8 - Reguladora de la Taxa per Subministrament d'Aigua, Gas i Electricitat