Ordenança Fiscal nº7 - Reguladora de la Taxa de Recollida d'Escombraries