33° / 17° Clar

Ordenança Fiscal nº3 - Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres