ORDENANÇA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'UNIONS ESTABLES DE PARELLA