Ordenança Fiscal nº2 - Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica