Ordenança Fiscal nº19 - Reglament, Creació i Funcionament de la Seu Electrònica