Ordenança Fiscal nº18 - Reguladora de la Taxa per la Utilització d’Espais, Locals, Edificis i Materials de Propietat Municipal per a Usos Particulars