Ordenança Fiscal nº17 - Reguladora de la Taxa per a Usos Excepcionals de Camins i Vies Rurals Municipals