31° / 12° Clar

Ordenança Fiscal nº16 - Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius