31° / 12° Clar

Ordenança Fiscal nº15 - Reguladora de la Taxa per Aprofitament Especial del Domini Públic Local a favor d'Empreses o Entitats que utilitzen el Domini Públic per a prestar els Serveis de Subministraments