Ordenança Fiscal nº13 - Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques