33° / 17° Clar

Ordenança Fiscal nº12 - Reguladora de la Taxa per a la Prestació de Serveis de Cases de Bany, Dutxes, Piscines i Instal·lacions Anàlogues