33° / 17° Clar

Ordenança Fiscal nº11 - Reguladora del Preu Públic per la Prestació del Servei d'Arranjament dels Camins del Terme Municipal (Derogada)