Ordenança Fiscal nº10 - Reguladora del Preu Públic per les Ocupacions del Subsòl, el Sòl i la Volada de la Via Pública (Derogada)