35° / 19° Clar

Ordenança Fiscal nº1 BIS - Reguladora de l'Impost sobre l’Increment dels Valors de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) (Derogada)